Fyris Tryck

Arvsrätt och boutredningar

Advokatfirman biträder i ärenden som rör arv och gåva genom rådgivning, upprättande av testamenten och gåvobrev, tvistelösning i domstol samt boutredningar. Advokaterna Anna-Karin Höök och Jörgen Ebbersten står till förfogande som boutredningsmän och är verksamma inom arvsrätten. Vi bistår också med lösningar när det gäller generationsskiften i företag eller lösningar i mer komplicerade äganderättsförhållanden.